Make your own free website on Tripod.com

NOAH's Ark #22 on Samurai! TV 27/1/01 Daisuke Ikeda -v- Tsuyoshi Kikuchi Yoshinari Ogawa -v- Takeshi Rikio Mitsuharu Misawa/Naomichi Marufuji -v- Kenta Kobashi/Akira Taue Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH's Ark #21 on Samurai! TV 20/1/01 Tamon Honda -v- Takashi Sugiura Akira Taue/Jun Izumida -v- Masao Inoue/Makoto Hashi Jun Akiyama/Yoshinobu Kanemaru -v- Kentaro Shiga/Takeshi Morishima Mitsuharu Misawa/Naomichi Marufuji -v- Yoshinari Ogawa/Daisuke Ikeda Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH Great Voyage PPV 24/12/00 Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru/Takeshi Morishima -v- Masao Inoue/Takeshi Rikio/Takashi Sugiura Tamon Honda/Naomichi Marufuji -v- Kodo Fuyuki/Tetsuhiro Kuroda (NOAH vs FMW) Yoshinari Ogawa/Daisuke Ikeda -v- Masashi Aoyagi/Akitoshi Saito Akira Taue -v- Yoshihiro Takayama Takao Omori -v- Shinya Hashimoto (NOAH vs ZERO-ONE) Mitsuharu Misawa -v- Vader Kenta Kobashi -v- Jun Akiyama Running Time: 3hrs Quality: Good NOAH's Ark #12 on Samurai! TV 11/11/00 Tsuyoshi Kikuchi -v- Takeshi Morishima Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Daisuke Ikeda -v- Haruka Eigen/Tamon Honda/Jun Izumida Mitsuharu Misawa/Kenta Kobashi/Akira Taue -v- Jun Akiyama/Takao Omori/Yoshihiro Takayama Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH's Ark #11 on Samurai! TV 4/11/00 Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Takeshi Morishima -v- Haruka Eigen/Tamon Honda/Jun Izumida Kentaro Shiga -v- Daisuke Ikeda Akira Taue -v- Takeshi Rikio Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Naomichi Marufuji -v- Vader/Scorpio/Richard Slinger Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH's Ark #10 on Samurai! TV 28/10/00 Satoru Asako -v- Makoto Hashi Tsuyoshi Kikuchi/Kenta Kobayashi -v- Masao Inoue/Yoshinobu Kanemaru Kenta Kobashi/Takao Omori -v- Jun Akiyama/Yoshihiro Takayama Kenta Kobashi -v- Takao Omori (11/10/00) Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH's Ark #2 on Samurai! TV 19/8/00 Satoru Asako -v- Kenta Kobayashi Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi -v- Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru Masao Inoue/Takeshi Morishima -v- Naomichi Marufuji/Takeshi Rikio Takao Omori/Yoshihiro Takayama -v- Akira Taue/Jun Izumida Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Daisuke Ikeda/Kentaro Shiga Jun Akiyama -v- Kenta Kobashi Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH's Ark #1 on Samurai! TV 12/8/00 Takeshi Morishima -v- Makoto Hashi Haruka Eigen, Jun Izumida/Tsuyoshi Kikuchi -v- Rusher Kimura, Mitsuo Momota/Takeshi Rikio Kentaro Shiga/Naomichi Marufuji -v- Masao Inoue/Yoshinobu Kanemaru Yoshinari Ogawa, Daisuke Ikeda/Masahito Kakihara -v- Takao Omori, Yoshihiro Takayama/Satoru Asako Kenta Kobashi/Jun Akiyama -v- Mitsuharu Misawa/Akira Taue (2/3 Falls Match) Running Time: 2hrs Quality: Good NOAH Departure PPV 6/8/00 Satoru Asako -v- Kenta Kobayashi Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto Hashi -v- Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru Masao Inoue/Takeshi Morishima -v- Masamichi Marufuji/Takeshi Rikio Takao Omori/Yoshihiro Takayama -v- Akira Taue/Jun Izumida Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Daisuke Ikeda/Kentaro Shiga Jun Akiyama -v- Kenta Kobashi Running Time: 3hrs Quality: Good